Ja / En

Sugahara Laboratory,
Inorganic Chemistry Devision, Department of Applied Chemistry,
School of Advanced Science and Engineering, Waseda University

Members

 

Professor

 • Yoshiyuki SUGAHARA

Collaborator (Associate Professor)

Research Associate

 • Takuma KAMIBE

Researcher

 • Yanna GUO
 • Naokazu IDOTA
 • Shingo MACHIDA
 • Taisei NISHIMI
 • Kanji SAITO
 • Minoru SOHMIYA
 • Ryoko SUZUKI
 • Hideki YANAGISAWA

Visiting Research Fellow

 • Lijin HUANG
 • Jingjing LI

Doctral Course

 • Md. Sajjad Hossain
 • Yi ZHOU

Master's Course

 • Meilin DU
 • Naoya EBATO
 • Saki ENDO
 • Shoya FUJITA
 • Yusuke HIJIKATA
 • Kazunari KOBAYASHI
 • Rina SATO
 • Yuki SETO
 • Jin ZHANG
 • Zhihong GAO
 • Mirai ISHIHARA
 • Kosuke MANABE
 • Momoko MATSUMOTO
 • Tomohiko MATSUURA
 • Hirotaka OYOBE
 • Seira TAKAYANAGI

Undergraduate

 • Yusuke HARADA
 • Akiho HATORI
 • Yoshiharu HIRAYANAGI
 • Yuto KONDO
 • Kazuya KOZUMI
 • Natsuka MIYAGAWA
 • Ryota SAKAMOTO
 • Sawa TACHIBANA
 • Koharu TAKADA
 • Maika TANAKA
 • Naoki YAMAMOTO