Ja / En

Sugahara Laboratory,
Inorganic Chemistry Devision, Department of Applied Chemistry,
School of Advanced Science and Engineering, Waseda University

Members

 

Professor

 • Yoshiyuki SUGAHARA

Collaborator (Associate Professor)

Research Associate

 • Takuma KAMIBE

Researcher

 • Yanna GUO
 • Naokazu IDOTA
 • Shingo MACHIDA
 • Kanji SAITO
 • Minoru SOHMIYA
 • Ryoko SUZUKI
 • Seiichi TAHARA
 • Hideki YANAGISAWA

Master's Course

 • Ryotaro HARADA
 • Yutari HONJO
 • Takuya HOSHINO
 • Taiga ITO
 • Miho TANIMURA
 • Shoya FUJITA
 • Risa INUIZAWA
 • Ryosuke ISHIKAWA
 • Motoki NISHIYAMA
 • Rina SATO
 • Takumi UEDA

Undergraduate

 • Naoya EBATO
 • Yusuke HIJIKATA
 • Xiang HUANG
 • Hiroki IKEGAWA
 • Kazunari KOBAYASHI
 • Saki MAEDA
 • Tetsuya OKANO
 • Keisukei SAKAMOTO
 • Ryota SAKAMOTO
 • Yuki SETO
 • Issei TAKAO