Ja / En

Sugahara Laboratory,
Inorganic Chemistry Devision, Department of Applied Chemistry,
School of Advanced Science and Engineering, Waseda University

Members

 

Professor

 • Yoshiyuki SUGAHARA

Collaborator (Associate Professor)

Research Associate

 • Takuma KAMIBE

Researcher

 • Yanna GUO
 • Naokazu IDOTA
 • Shingo MACHIDA
 • Taisei NISHIMI
 • Kanji SAITO
 • Minoru SOHMIYA
 • Ryoko SUZUKI
 • Hideki YANAGISAWA

Collaborator (Program-Specific Researcher)

JST-ERATO Yamauchi Materials Space-Tectonics Project

 • Yusuke ASAKURA
 • Takashi HAMADA
 • Hirokatsu MIYATA
 • Wenyang ZHANG

Visiting Research Fellow

 • Lijin HUANG
 • Jingjing LI

Doctral Course

 • Md. Sajjad Hossain
 • Yi ZHOU
 • Yinghao CUI
 • Yulin LI

Master's Course

 • Naoya EBATO
 • Saki ENDO
 • Yusuke HIJIKATA
 • Kazunari KOBAYASHI
 • Rina SATO
 • Yuki SETO
 • Jin ZHANG
 • Zhihong GAO
 • Jiangshan GUAN
 • Mirai ISHIHARA
 • Kosuke MANABE
 • Momoko MATSUMOTO
 • Tomohiko MATSUURA
 • Hirotaka OYOBE
 • Seira TAKAYANAGI
 • Weiming WANG

Undergraduate

 • Yusuke HARADA
 • Akiho HATORI
 • Yoshiharu HIRAYANAGI
 • Yuto KONDO
 • Kazuya KOZUMI
 • Natsuka MIYAGAWA
 • Ryota SAKAMOTO
 • Sawa TACHIBANA
 • Koharu TAKADA
 • Maika TANAKA
 • Naoki YAMAMOTO